Schronisko dla zwierząt w Chojnicach | Regulamin - Schronisko dla zwierząt w Chojnicach

Regulamin Schroniska dla Zwierząt „Przytulisko” w Chojnicach

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin wolontariatu, zwany dalej także Regulaminem, określa zasady wykonywania i organizacji wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt „Przytulisko” w Chojnicach, zwanym dalej także Schroniskiem, prowadzonym przez Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt z siedzibą w Chojnicach, ul. Igielska 24, NIP: 555-18-16-473, zwane dalej także ChSMZ.
 2. Organizację i wykonywanie niektórych czynności na terenie Schroniska określają także Regulamin Schroniska dostępny na stronie internetowej: https://przytuliskochojnice.pl/, a także, w szczególnych przypadkach, odrębne instrukcje/zalecenia postępowania.
 3. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych względami bezpieczeństwa ludzi i zwierząt lub zaleceniami weterynaryjnymi, kierownictwo Schroniska może wstrzymać lub ograniczyć świadczenia wolontariuszy.
 4. Wszystkich wolontariuszy obowiązuje naczelna zasada poszanowania bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
 5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Regulaminu dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

§ 2 Słowniczek
Ilekroć w Regulaminie wolontariatu mowa jest o:
1) ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022, poz.1327 ze zm.);
2) Schronisku- rozumie się przez to Schronisko dla zwierząt „Przytulisko” w Chojnicach,
3) wolontariuszu- rozumie się przez to osobę, która bez wynagrodzenia, dobrowolnie wykonuje świadczenia na rzecz Schroniska na zasadach określonych w ustawie oraz porozumieniu (załącznik nr 2);
4) kierownictwu Schroniska- rozumie się przez to kierownika Schroniska lub jego zastępcę, tj. osoby wyznaczone przecz członków zarządu ChSMZ do pełnienia tej funkcji, zajmujące się w szczególności organizacją świadczeń przez wolontariuszy oraz ustanowione do kontaktu z wolontariuszami;
5) porozumieniu- rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy wolontariuszem a ChSMZ, określającą
w szczególności zakres obowiązków, czas jej obowiązywania oraz sposób wykonywania świadczeń
o charakterze wolontarystycznym.

§ 3 Prawa i obowiązku wolontariuszy

 1. Wolontariusz pracuje społecznie, a za swoje świadczenie usług nie pobiera wynagrodzenia. Nie pobiera również opłat od innych osób, z którymi styka się podczas lub w związku wykonywaniem świadczeń na rzecz Schroniska.
 2. Wartość świadczenia wolontariusza na rzecz Schroniska nie stanowi darowizny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych.
 3. Świadczenie usług przez wolontariuszy jest uzupełnieniem pracy zawodowego personelu Schroniska. Kierownictwo schroniska pełni rolę bezpośredniego przełożonego wolontariuszy.
 4. Wolontariusze mają prawo:
  a) do odmowy wykonania polecenia, jeżeli polecenie zagraża życiu lub zdrowiu wolontariusza lub narusza jego godność; w takim przypadku wolontariusz powinien niezwłocznie przekazać informacje o zaistniałej sytuacji kierownikowi Schroniska;
  b) do wnoszenia pomysłów organizacyjnych związanych z wolontariatem; ewentualna realizacja inicjatyw realizowana będzie w oparciu o możliwości organizacyjne oraz finansowe Schroniska po wcześniejszej akceptacji kierownictwu Schroniska;
  c) rekomendacji osób pragnących zostać wolontariuszem Schroniska;
  d) do promocji działalności Schroniska (przykładowo; pomoc w przygotowaniu i rozprowadzaniu ulotek, plakatów i innych materiałów promocyjno-informacyjnych, udział w akcjach organizowanych poza Schroniskiem).
 5. Wolontariuszy obowiązuje:
  a) zapoznanie się z zasadami BHP oraz ich bezwzględne przestrzeganie;
  b) przestrzeganie zapisów Regulaminu a także Regulaminu Schroniska;
  c) wzajemna życzliwość oraz poszanowanie zasad współżycia społecznego;
  d) stosowania się do poleceń wydawanych przez kierownictwo Schroniska i pielęgniarzy;
  e) prowadzenie zwierząt na smyczy oraz w kagańcu z zachowaniem szczególnej ostrożności – zarówno pod kątem bezpieczeństwa innych zwierząt, jak i osób przebywających na terenie Schroniska (szczególnie zwierząt dużych oraz przebywających w sektorach pojedynczych, psów w typie rasy agresywnej oraz psów w kartotece których odnotowano agresję względem ludzi lub zwierząt); wyprowadzanie psów bez kagańca może nastąpić wyłącznie w przypadkach uzasadnionych zachowaniem zwierzęcia oraz po zgłoszeniu i akceptacji kierownictwa Schroniska lub pielęgniarzy;
  f) dbanie o czystość budynku oraz terenu Schroniska;
  g) niezwłoczne zgłaszanie kierownictwu Schroniska i pielęgniarzom zauważonych nieprawidłowości;
  h) wolontariusz zobowiązany jest potwierdzić pobyt w Schronisku podpisem w rejestrze wolontariuszy, lub w przypadku funkcjonowania elektronicznego systemu obecności – poprzez każdorazową rejestrację indywidualnie przydzielonej karty elektronicznej; w uzasadnionych, szczególnych
  i wyjątkowych sytuacjach – dopuszcza się możliwość dłuższych nieobecności, pod warunkiem wcześniejszego ich uzgodnienia z kierownictwem Schroniska;
  i) zachowanie w tajemnicy danych osobowych oraz innych informacji poufnych uzyskanych w związku z wykonywaniem świadczeń o charakterze wolontarystycznym, tak w trakcie obowiązywania porozumienia (załącznik nr 2), jak i po jego zakończeniu; nieprzestrzeganie nakazu zachowania tajemnicy skutkować może wydaleniem wolontariusza ze Schroniska ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa odwołania od decyzji;
  j) dbałość o powierzone mienie, z obowiązkiem zgłaszania kierownictwu Schroniska informacji
  o wszelkich uszkodzeniach mienia.
 6. W sprawach spornych rozstrzygnięcia dokonuje wyłącznie kierownictwo Schroniska.
 7. Wolontariuszom zakazuje się:
  a) wyprowadzania zwierząt poza teren Schroniska; wyprowadzanie zwierząt poza teren Schroniska ma charakter odstępstwa od zasady i może być realizowane na wyłączną odpowiedzialność wolontariusza po wcześniejszym uzgodnieniu z pielęgniarzem, a następnie za zgodą kierownictwa Schroniska;
  b) wyprowadzania zwierząt na tereny spacerowe do tego nieprzeznaczone, np. parking dla samochodów, tereny gospodarcze;
  c) zezwalania zwierzętom na niszczenie flory znajdującej się na terenie Schroniska;
  d) zezwalanie zwierzętom na niszczenie elementów infrastruktury, np. skakanie na elewację budynku;
  e) wchodzenia do pomieszczeń dostępnych tylko personelu, np. kwarantanny, izolatek czy lecznicy, za wyjątkiem zezwolenia pochodzącego od personelu Schroniska;
  f) wyprowadzania więcej niż jednego psa przez jednego wolontariusza;
  g) wprowadzania na teren Schroniska osób trzecich nie będących wolontariuszami Schroniska oraz zezwalanie im na wykonywania czynności związanych z obsługą i pielęgnacją zwierząt;
  h) niedbałego, lekkomyślnego i lekceważącego traktowania obowiązków, nakazów i zakazów, skutkiem których może powstać zagrożenie ucieczki zwierzęcia – zwłaszcza groźnego (przykładowo poprzez lekceważenie nakazu zamykania śluz, drzwi, furtek, bram lub spuszczania psa ze smyczy poza wybiegiem dla zwierząt);
  i) sprowadzania zdarzeń i sytuacji doprowadzających zwierzęta do niepotrzebnego i zbędnego stresu;
  j) dokarmiania zwierząt żywnością inną niż zaakceptowaną przez lekarzy weterynarii – bez ich wiedzy i zgody;
  reprezentowania Schroniska na zewnątrz, tj. wypowiedzi w mediach lub miejscach publicznych
  k) w imieniu Schroniska bez uzyskania uprzedniej zgody kierownictwa Schroniska;
  l) organizowania zbiórek pieniężnych lub darowych z wykorzystaniem wizerunku Schroniska, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody pochodzącej od kierownictwa Schroniska;
  m) udostępniania danych osobowych nieuprawnionym osobom trzecim w wypadku, gdyby wolontariusz wszedł w ich posiadanie;
  n) wykonywania innych, niewymienionych w Regulaminie czynności bez zgody kierownictwa Schroniska.

§ 4 Zadania wolontariatu

 1. Rolą wolontariuszy jest wsparcie Schroniska w zakresie wykonywania przez nich następujących czynności:
  a) socjalizacji zwierząt, polegającej na wychodzeniu na spacery, zabawie, kąpieli zwierząt, przyzwyczajaniu zwierząt do kagańców i smyczy, wykonywaniu ćwiczeń zleconych przez behawiorystę współpracującego ze Schroniskiem;
  b) wspierania adopcji zwierząt poprzez w szczególności przygotowywanie zdjęć zwierząt wraz z opisami celem przekazania ich do umieszczenia w internecie;
  c) pielęgnacji zwierząt poprzez wykonywanie zabiegów higienicznych, takich jak wyczesywanie, szczotkowanie itp.;
  d) wspomaganie opieki weterynaryjnej poprzez zgłaszanie dostrzeżonych problemów zdrowotnych zwierząt kierownictwu Schroniska lub pielęgniarzom;
  e) pomoc w organizacji oraz uczestniczenie w imprezach promujących działalność Schroniska;
  f) wykonywania prac porządkowych takich w szczególności jak: mycie boksów, pomieszczeń dla kotów, kuwet, misek, uzupełnianie wody w miskach;
  g) dbałości o czystość i porządek na terenie Schroniska;
  H) udzielaniu udzielanie informacji dot. zwierząt osobom zainteresowanym ich adopcją (informacje muszą być spójne z informacjami widniejącymi w kartotece zwierzęcia);
  i) wykonywaniu innych czynności pomocniczych zleconych przez kierownictwo Schroniska.
 2. W zakresie zadań, które nie zostały ujęte w porozumieniu (załącznik nr 2), wolontariusz może podejmować te zadania po uzyskaniu indywidualnie wydanej zgody przez kierownictwo Schroniska. W szczególności niedopuszczalne jest samowolne przenoszenie zwierząt do innych boksów lub innych miejsc ich pobytu.
 3. Świadczenie usług przez wolontariuszy koordynowane jest przez kierownictwo Schroniska.
 4. Wolontariusz zobowiązany jest dbać o powierzone mienie, a wszelkie zauważone uszkodzenia i usterki techniczne niezwłocznie zgłaszać kierownictwu Schroniska.
 5. Wolontariusz może wnosić o wydanie zaświadczenia o wykonywaniu przez niego świadczeń woluntarystycznych w Schronisku po wykonaniu tychże świadczeń w ilości nie mniejszej niż 10 h w danym miesiącu, którego ma dotyczyć zaświadczenie.
 6. Wolontariusz ma prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Podpisanie porozumienia (załącznik nr 2) jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania do stosowania się do Regulaminu i akceptacji jego zapisów.

§ 5 Zasady naboru na wolontariuszy

 1. Wolontariuszem może być osoba spełniająca następujące wymagania:
  a)ukończyła 18 lat, lub
  b) ukończyła 16 lat po przedłożeniu zezwolenia rodziców/ opiekunów prawnych na wykonywanie świadczeń wolontarystycznych – oświadczenie stanowi załącznik nr 1;
  c) nie ukończyła 16 lat po przedłożeniu zezwolenia rodziców/ opiekunów prawnych na wykonywanie świadczeń wolontarystycznych – oświadczenie stanowi załącznik nr 1; oraz pod opieką osoby pełnoletniej
  d) nie orzeczono wobec niej zakazu posiadania zwierząt lub pracy ze zwierzętami;
  e) złoży kierownictwu Schroniska podpisane porozumienie – załącznik nr 2.
 2. Kwalifikacja kandydata na wolontariusza, gdy ten po raz pierwszy wyraża wolę na świadczenie usług wolontarystycznych w Schronisku, prowadzona jest przez kierownictwo Schroniska na podstawie rozmowy wstępnej dotyczącej wiedzy i predyspozycji kandydata.
 3. Na podstawie wstępnej oceny kwalifikacji kandydata na wolontariusza kierownictwo Schroniska podejmuje decyzję o zatwierdzeniu kandydatury lub jej odrzuceniu i zawiadamia o tym kandydata.
 4. W przypadku pozytywnej oceny kandydata ChSMZ zawiera z wolontariuszem porozumienie (załącznik nr 2 ) .

§ 6 Rozwiązanie, zawieszenie oraz zakończenie wolontariatu
Rozwiązanie wolontariatu może nastąpić:
a) w wypadku pisemnej rezygnacji złożonej przez wolontariusza;
b) po upływie dwóch miesięcy bez odnotowanej obecności wolontariusza;
c) w przypadku otrzymania dwóch pisemnych upomnień od kierownictwa Schroniska;
d) ze skutkiem natychmiastowym w wypadku rażącego naruszenia zapisów Regulaminu, w szczególności narażenia zdrowia lub życia osób i/lub zwierząt przebywających na terenie Schroniska.

skontaktuj się z nami
Choose language