Schronisko dla zwierząt w Chojnicach | Cel - Schronisko dla zwierząt w Chojnicach

Cel Schroniska dla zwierząt „Przytulisko”

Celem schroniska jest oczywiście zapewnienie godnego bytu przebywającym tu zwierzętom: schronienia, karmy, jak najmniejszego poziomu stresu, odpowiedniej opieki weterynaryjnej, w razie potrzeby leczenia.
Ale to nie wszystko, schronisko musi być dla nich tylko przystankiem…
Podstawowym zadaniem jest więc znalezienie podopiecznym nowego domu, czyli readopcja.
W przeciwnym razie nie moglibyśmy nazywać się miłośnikami zwierząt, a schronisko zapełniałoby się w nieskończoność. Ponadto bez względu na stopień aklimatyzaji w schronisku i przywiązania do opiekunów zarówno pies jak i kot potrzebuje swojego człowieka i swojego bezpiecznego domu.
Każdy zasługuje na jeszcze jedną szansę.
Jeszce jednym ważnym celem jest ograniczanie populacji zwierząt domowych: psów i kotów, których niekontrolowane rozmnażanie prowadzi m. in. do przepełnienia schronisk. Sterylizacja jest jedynym sensownym rozwiązaniem. W coraz większym stopniu udaje nam się i ten punkt realizować.

CELE STOWARZYSZENIA:

1. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt jako dobra narodowego.
2. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania.
3. Krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska, zwłaszcza świata zwierząt.
4. Prowadzenie działalności na rzecz kształtowania zaangażowanych, ideowych i obywatelskich postaw swoich członków.
5. Rozwijanie przez członków Stowarzyszenia wszelkich zainteresowań związanych z kulturą, sztuką fauna i florą.
6. Prowadzenie schroniska.
7. Tworzenie dogodnych warunków bytowania dla zwierząt maltretowanych i porzuconych przez ludzi.
8. Współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami na rzecz zwierząt.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie akcji propagandowej za pośrednictwem portali społecznościowych, różnego rodzaju iventów, a także prasy, radia i telewizji.
2. Organizowanie odczytów, pogadanek, wystaw oraz dni przyjaźni i dobroci dla Zwierząt.
3. Podejmowanie zapobiegawczych działań w zakresie ochrony zwierząt i zajmowania czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami.
4. Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie.
5. Działania na rzecz organizowania sieci schronisk dla zwierząt i prowadzenie ich w porozumieniu z właściwymi władzami terenowymi.
6. Współdziałanie z władzami państwowymi zainteresowanymi zagadnieniami związanymi z opieką nad zwierzętami.
7. Współdziałanie z władzami oświatowymi w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
8. Występowanie z inicjatywą do odpowiednich władz państwowych w sprawie wydawania przepisów dotyczących opieki nad zwierzętami.
9. Inicjowanie i popieranie prac naukowych w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami.
10. Prowadzenie akcji szkolenia społecznych opiekunów zwierząt.
11. Współpraca z innymi organizacjami społecznymi zajmującymi się światem zwierząt, ochroną środowiska lub zainteresowanymi stosunkiem człowieka do zwierząt.
12. Utrzymanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu

skontaktuj się z nami
Choose language