Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt
i Schronisko dla zwierząt
"Przytulisko"

Regulamin Schroniska dla Zwierząt ”Przytulisko” w Chojnicach

I. Zadania Schroniska

Schronisko ma za zadanie w szczególności:

1. Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych, w szczególności psów i oswojonych kotów,
w wyjątkowych sytuacjach np. śmierć właściciela lub udokumentowana choroba właściciela, z terenu miasta i gminy Chojnice oraz gmin, które, współpracują
z Chojnickim Stowarzyszeniem Miłośników Zwierząt.

2. Leczenie chorych zwierząt przebywających w Schronisku.

3. Przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, jednocześnie zdolnym zapewnić im należyte i godne warunki bytowania.

4. Usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ślepych miotów, oraz wyjątkowo agresywnych (dotyczy psów i kotów) zagrażających personelowi Schroniska
i innym zwierzętom tam bytującym.

5. Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie:

– szczepień ochronnych psów i kotów przeciwko wściekliźnie

– niesienie pomocy bezpańskim zwierzętom, rannym w wypadkach drogowych po dostarczeniu ich do Schroniska przez powołane i przeszkolone służby

– przyjęcie bezdomnych zwierząt (psy i w wyjątkowych sytuacjach koty, z wykluczeniem zwierząt dzikich i leśnych, oraz egzotycznych) podejrzanych o wściekliznę po
14-dniowej obserwacji w gabinecie weterynaryjnym. Przyjęciu bezdomnego psa i kota po 14-dniowej obserwacji towarzyszyć musi zaświadczenie o nieobecności wścieklizny.

6. Zakazuje się przyjmowania zwierząt do Schroniska na okres obserwacji w kierunku wścieklizny.

7. Ograniczanie populacji zwierząt w Schronisku. Należy stosować środki antykoncepcyjne oraz sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt w Schronisku. Akcję taką należy przeprowadzać w uzgodnieniu z Zarządem Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt.

8. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego, którego celem jest zbieranie rannych, bezpańskich, błąkających się zwierząt. Stosowanie punktu 8 nastąpi pod warunkiem:

– Przeszkolenia załogi Schroniska w kierunku podejmowania zwierząt

– Zabezpieczenia w odpowiedni sprzęt di łapania zwierząt

– Zabezpieczenia w odzież ochronną

– Wyposażenie Schroniska w odpowiednio przystosowany do tego celu samochód.

BEZ SPEŁNIENIA POWYŻSZYCH WARUNKÓW OBOWIĄZUJE ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZAPISANEJ W PUNKCIE 8.

II Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt w Schronisku

1. Zwierzęta przyjmowane są do Schroniska przez kierownika, lub pracownika przez niego wyznaczonego.

2. Każde doprowadzone zwierzę zostaje wpisane do rejestru:

– Z wpisem daty przyjęcia

– Jego opisem

– Określeniem płci

– Danymi personalnymi osoby doprowadzającej, wpis winien zawierać datę, miejsce znalezienia zwierzęcia oraz inne okoliczności towarzyszące całemu zdarzeniu. Dane te mogą być pomocne w odnalezieniu właściciela zwierzęcia.

3. Kierownik ma obowiązek prowadzić rejestr psów i kotów przyjętych do Schroniska wg wzoru przyjętego przez Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt.

4. Kierownik Schroniska lub pracownik przez niego wyznaczony dokonuje każdorazowo oględzin nowo przyjętego zwierzęcia, a w razie potrzeby wzywa lekarza weterynarii. Lekarz weterynarii podejmuje decyzję o leczeniu lub uśpieniu zwierzęcia (dotyczy zwierząt rannych, ciężko chorych).

5. Zwierząt nowo przybyłych nie należy łączyć z innymi do czasu oswojenia się
z warunkami panującymi w Schronisku, oraz w celu odbycia kwarantanny. Szczególnej obserwacji i izolacji muszą być poddane zwierzęta przywiezione z lasu (przywiązane do drzewa lub błąkające się po lesie). Wystąpić może zagrożenie wścieklizny nabytej od dzikich zwierząt. Kwarantanna powinna trwać 14 dni. O fakcie dostarczenia czworonoga z lasu niezwłocznie należy powiadomić lekarza weterynarii.

6. Zwierzęta chore, suki z cieczką, suki szczenne, zwierzęta wykazujące nadmierną pobudliwość należy przetrzymywać w oddzielnych pomieszczeniach.

7. Zaświadczenie o szczepieniu czworonoga przeciwko wściekliźnie należy przechowywać wg rejestru psa. Przy oddaniu go do adopcji wpisać do rejestru dane osoby pobierającej zwierzę na podstawie dowodu osobistego.

8. Niezależnie od rejestru Schronisko prowadzi oddzielną kartotekę zwierząt, w której uwidoczniona jest historia pobytu psa lub kota w Schronisku, wszystkie zabiegi oraz zastosowane leki.

9. Młode psy w okresie panowania nosówki otrzymują surowicę p/nosówce, za co odpowiada kierownik Schroniska i lekarz weterynarii opiekujący się placówką.

III Czystość i pielęgnacja zwierząt

1. W celu zachowania w Schronisku należytych warunków higienicznych należy:

o Na bieżąco usuwać nieczystości

o Utrzymywać budynki, wybiegi, obejścia i inne pomieszczenia w czystości

o W pomieszczeniach dla kotów ustawić kuwety z piaskiem lub z innymi środkami

o Odpowiednio wietrzyć i ogrzewać pomieszczenia dla zwierząt

2. W celu odpowiedniej pielęgnacji zwierząt należy:

– Odświeżyć lub wymieniać posłania zwierząt, w celu utrzymania higieny

– Zwierzęta odrobaczać, kąpać, stosować środki do usuwania pasożytów (pchły, wszy)

– Zwierzęta chore należy pielęgnować ściśle z zaleceniami lekarza weterynarii.

– Pracownicy Schroniska nie mają prawa stosować leczenia bez uzgodnienia z lekarzem weterynarii:

– Personel Schroniska informuje kierownictwo o zauważonych objawach chorobowych zwierząt

– Przestrzegać norm żywieniowych opracowanych przez Lekarza Weterynarii

Normy żywieniowe do wiadomości i uzgodnienia przekazane muszą być czynnikom dotującym Schronisko w celu zapewnienia odpowiednich środków do ich przestrzegania:

3. Przestrzegać instrukcji o odkażaniu, dezynfekcji i dezynsekcji pomieszczeń oraz podawaniu środków do odrobaczania i pozbawiających insektów.

IV Wydawanie zwierząt

1. W Schronisku obowiązuje 14- dniowy okres pobytu nowo przyjętych zwierząt. Jest to rodzaj kwarantanny. Celem jest ocena stanu zdrowia i zachowania zwierząt jak

i zgłoszenie się właściciela. Po 7 dniach zwierzęta przechodzą na własność Schroniska.

2. Zwierzęta należy wydawać ludziom, którzy są w stanie zapewnić im należytą opiekę. Kierownik Schroniska lub pracownik przez niego wyznaczony powinien uzyskać jak najwięcej informacji od przyszłego opiekuna, w jakich warunkach zamierza opiekować się i do jakiego celu ma służyć mu zwierzę.

3. Właściciele zagubionych czworonogów przebywających w Schronisku mają prawo do ich odzyskania po udokumentowaniu prawa własności (książeczka zdrowia psa, zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie, lub kwit potwierdzający zapłacenie podatku od posiadania psa, inne dokumenty). Przy braku dokumentów potwierdzających prawo własności psa dopuszcza się potwierdzenie pisemne świadków. Zachowanie psa, reakcja na imię może też być potwierdzeniem własności czworonoga. Właściciel psa ma obowiązek pokryć koszty związane z utrzymaniem psa lub kota w Schronisku, szczepienia, koszty leczenia, (gdy zachodzi konieczność leczenia). Przypadki wątpliwe kierownik Schroniska lub pracownik przez niego wyznaczony konsultuje z członkiem Zarządu Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt.

4. Psy wolno wydawać po zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie, jeżeli nie były wcześniej szczepione, co musiałoby zostać udokumentowane.

5. Nie wolno wydawać zwierząt:

– Dzieciom i młodzieży do lat 18

– Osobom nieposiadającym odpowiedniego sprzętu do zabrania zwierzęcia (dla psów obroży lub szelek i smyczy, dla kota koszyka lub torby).

– Osobom nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków, niezrównoważonym i zbyt pobudliwym

– Osobom, którym wcześniej zostało zabrane zwierzę z powodu znęcania się nad nim, lub z braku należytej opieki. W sprawach budzących wątpliwości należy współpracować z Zarządem Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt

– Osobom podejrzanym o handel zwierzętami

– Zwierząt chorych, szczennych suk, kotnych kotek, karmiących opiekujących się szczeniakami suk, karmiących opiekujących się kociętami kotek. Szczeniąt i kociąt przed 8 tygodniem życia. Wyjątkiem jest zgłoszenie się właścicieli zwierząt.

– Do trzymania na łańcuchu (osoba biorąca psa obowiązana jest podpisać oświadczenie, że pies nie będzie trzymany na łańcuchu).

– Do organizowanych psich walk. Personel Schroniska zobowiązany jest do powiadomienia Zarządu Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt
o adoptowaniu przez jedną osobę w krótkich odstępach czasu mieszańców obronnych, dużych agresywnych.

Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt ma prawo po sprawdzeniu warunków, w jakich znalazło się adoptowane zwierzę (niezgodnych z deklaracją i zapewnieniami przyszłego właściciela) odebrać zwierzę i wnioskować o ukaranie. Szczególnie złamanie zobowiązań skutkować będzie natychmiastowym odebraniem zwierząt. Przyszły opiekun zostaje zapoznany z treścią umowy i podpisuje zobowiązanie, że zapewni odpowiednie warunki adoptowanemu zwierzęciu.

6. Każda osoba zabierająca zwierzę ze Schroniska w tym właściciele zwierząt, obowiązana jest do:

– Uiszczenia wpłaty na rzecz Schroniska, utrzymującego się w dużej mierze z darowizn

– Do podpisania zobowiązania dotyczącego zapewnienia zwierzęciu odpowiednich warunków bytowych.

7. Kierownik Schroniska zapisuje w rejestrze zwierząt imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer i serię dowodu osobistego osoby adoptującej zwierzę, która swoje dane potwierdza czytelnym, własnoręcznym podpisem. Schronisko wydaje książeczkę zdrowia zwierzęcia, świadectwo szczepień oraz kwit ścisłego zarachowania Kasa Przyjmie, za otrzymaną darowiznę na rzecz Schroniska. Właściciel odnalezionego czworonoga w Schronisku zobowiązany jest pokryć koszty utrzymania

8. Nabywający zwierzę ze Schroniska podpisuje zgodę na kontrolę warunków bytowych zwierzęcia przez członka Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt lub pracownika „Przytuliska”.

9. Zabrania się wydawania suk nie wysterylizowanych do pilnowania gospodarstw wiejskich. Ma to na celu zapobieganie niepożądanym miotom.

V Usypianie zwierząt

1. Zarząd Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt powołuje komisję, która podejmuje decyzję o uśpieniu zwierząt. Zgodnie z Ust. O Ochronie Zwierząt w skład komisji wchodzą:

– Członek Zarządu

– Kierownik Schroniska

– Lekarz Weterynarii

Komisja decyduje o usypianiu zwierząt w Schronisku w przypadkach koniecznych. Uzasadnienie uśpienia zwierzęcia Lekarz Weterynarii wpisuje do książki leczenia zwierząt. W stosunku do członków, którzy podjęli błędną decyzję (uśpienie nieuzasadnione, pomyłka), Zarząd Chojnickiego Stowarzyszenia miłośników Zwierząt ma obowiązek postępować zgodnie z Ustawie O Ochronie Zwierząt (łącznie
z powiadomieniem prokuratury o przestępstwie).

2. Usypianie zwierząt bez orzeczenia komisji może nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach:

– Nieuleczalna choroba, cierpienie zwierząt

– Dostarczenie psa, kota po wypadku (stan beznadziejny, cierpienie)

– Okaleczenie przez człowieka (stan beznadziejny, cierpienie) opinię wydaje lekarz weterynarii. W przypadku wątpliwości kierownik Schroniska ma prawo zwrócić się po radę do innego lekarza weterynarii.

3. Usypianie urodzonych w Schronisku lub przywiezionych ślepych miotów Schronisko ma prawo zostawić 1 szczenię lub kocię przy matce ze względów zdrowotnych i przyczynę uśpienia kierownik Schroniska odnotowuje w rejestrze zwierząt oraz rejestrze leczenia zwierząt.

4. Usypiania dokonuje się w lecznicy lub w Schronisku, w pomieszczeniu do tego celu przystosowanym bez udziału osób postronnych innych zwierząt. Pracownik Schroniska opiekujący się usypianym zwierzęciem ma obowiązek towarzyszyć mu do samego końca (wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do czworonoga).

5. Usypianie zwierząt może odbywać się wyłącznie w oparciu o aktualne i obowiązujące w tym zakresie przepisy służb weterynaryjnych Ustawę o Ochronie Zwierząt z 1997 roku z późniejszymi zmianami w tej Ustawie.

6. Zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia – łagodnie
i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny i jedyny dopuszczający przez TOnZ w Polsce (narkoza, następnie środek usypiający podany dożylnie).

7. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

VI Godziny przyjęć w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
Każdego dnia od godziny 11.00 do godziny 16.00

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość ustalenia dogodnej godziny wizyty w „Przytulisku”

VII Działalność Hotelowa

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt nie prowadzi działalności hotelowej na swoim terenie, do momentu zakończenia budowy hotelu dla zwierząt.